Poradnik

Czym jest dług ?

Dług jest zobowiązaniem do spłaty.

 

Co to jest nakaz zapłaty ?

Nakaz zapłaty to jeden z rodzajów orzeczeń sądowych, który wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd rozpoznaje pozew o zapłatę i wydanie nakazu zapłaty bez udziału stron i potrzeby wyznaczania w tym celu rozprawy. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzut

 

Co to są odsetki ?

Odsetki  to wynagrodzenie za korzystanie ze środków (pieniędzy lub innych rzeczy) innej osoby. Inaczej mówiąc, jest to kwota pieniędzy, które musisz zapłacić, gdy nie wywiązujesz się terminowo ze swojego zobowiązania. Odsetki najczęściej określane są w umowie, mogą być też orzeczone przez sąd. Jeśli jednakże ich wysokość nie jest w ten sposób określona – wierzycielowi należą się odsetki ustawowe, czyli takie których wysokość została określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Co to jest tytuł wykonawczy ?

Jest to dokument urzędowy stwierdzający uprawnienie wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji. Tytuł wykonawczy składa się z dwóch elementów – tytułu egzekucyjnego oraz klauzuli wykonalności. Inaczej mówiąc tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Co to jest tytuł egzekucyjny ?

Jest to dokument zawierający określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazujący na świadczenie które może dochodzić wierzyciel. Tytuły egzekucyjne mogą być sądowe (wydane przez Sąd np. wyroki, nakazy zapłaty, ugody sądowe, postanowienia) lub pozasądowe (wydane przez inne niż sąd podmioty którym prawo nadaje taką możliwość np. banki – tzw. bankowy tytuł egzekucyjny lub notariusze – akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji).

 

Na jakiej podstawie mój dług został sprzedany ?

Zadłużenie zostało sprzedane na podstawie umowy cesji, czyli przelewu wierzytelności. Jest to umowa pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osoba trzecią (cesjonariuszem), w której wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego wierzyciel przed dokonaniem cesji nie musi pytać dłużnika o zgodę.

 

Dostałem list z informacją o zadłużeniu. Co mam zrobić?

Prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami, aby w czasie rozmowy telefonicznej znaleźć z naszym specjalistą wspólne, dogodne dla obu stron, rozwiązanie. Brak współpracy z Twojej strony spowoduje podjęcie dalszych kroków, w tym również prawnych, które mogą spowodować utratę wiarygodności i dobrego imienia w oczach pracodawcy oraz instytucji finansowych, które w wyniku wspomnianych działań dowiedzą się o Twojej sytuacji i lekceważeniu zawieranych umów.

 

Chcę dokonać wpłaty na poczet zadłużenia, a nie znam numeru rachunku.

W każdym liście skierowanym do dłużnika podajemy numer rachunku do wpłaty i nazwę odbiorcy. W przypadku utraty korespondencji prosimy o kontakt z naszym specjalistą pod numerem telefonu podanym w zakładce KONTAKT. Nasz pracownik poda wszystkie dane niezbędne do wpłaty. 

 

Zmieniłem adres zamieszkania. Z tego powodu nie dostałem listu od Państwa i nie znam kwoty zadłużenia.

Już dzisiaj prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Po zaktualizowaniu danych teleadresowych pismo zostanie wysłane na wskazany przez Państwa adres. Nasz pracownik poda wszystkie dane niezbędne do wpłaty.

 

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Podstawowy termin przedawnienia roszczeń to 10 lat.

 

Do przedawnienia nie dojdzie, jeśli:

  1. wierzyciel wniesie sprawę do sądu, np. pozew o zapłatę, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu,
  2. komornik jako organ egzekucyjny rozpocznie działania,
  3. dłużnik uzna długu, np. gdy zgodzi się na spłatę zaległości w ratach,
  4. rozpoczęte zostaną mediacje sądowej.

Gdy bieg przedawnienia zostanie przerwany przez jedną z tych czynności, oznacza to, że zaczyna on biec od nowa, ale dopiero od zakończenia postępowania sądowego lub mediacji. Jeśli w sprawie zapadnie prawomocne orzeczenie sądowe lub dojdzie do zawarcia ugody przed sądem, termin przedawnienia wynosi 10 lat